Prawo administracyjne

Adwokat Paulina Chebel występuje w imieniu Klientów w roli pełnomocnika zarówno w postępowaniach administracyjnych przed wszelkimi urzędami, organami administracji jak i w postępowaniach sądowoadministracyjnych – przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 

Kancelaria świadczy pomoc prawną związaną ze wszelkimi sprawami z zakresu prawa administracyjnego i sądowoaministracyjnego w szczególności:

  • występując w imieniu Klientów w toku całego postępowania administracyjnego od wszczęcia postępowania administracyjnego przed organami administracji publicznej poprzez uczestnictwo w czynnościach takich jak przesłuchanie strony, świadka i biegłego, oględziny i ekspertyzy dokonywane przy udziale przedstawiciela organu administracji publicznej, składanie dalszych pism w sprawie i wniosków dowodowych czy uczestnictwo w rozprawach,
  • sporządzając odwołania od decyzji administracyjnych organów administracji publicznej wydanych w I instancji, zażalenia na wydane w toku postępowania postanowienia,
  • sporządzając skargi czy sprzeciw na decyzję administracyjne wydane w postępowaniu administracyjnym,
  • reprezentując interesy Klientów w toku całego postępowania sądowoadministracyjnego,
  • sporządzając środki odwoławcze w postaci skargi kasacyjnej od orzeczeń (wyroków, postanowień określonych w ustawie) wojewódzkiego sądu administracyjnego czy zażaleń na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie.