Prawo cywilne

Kancelaria Adwokacka Adwokat Pauliny Chebel posiada bogatą praktykę w zakresie prowadzenia spraw z zakresu prawa cywilnego w tym prawa spadkowego.  Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniach cywilnych przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym.

 

Świadczę pomoc prawną związaną z sprawami z zakresu:

I. Prawa rzeczowego:

 • sprawy o ochronę własności – roszczenia windykacyjne i negatoryjne,
 • sprawy związane z wybudowaniem budynku na cudzym gruncie, tj. dochodzeniem roszczeń w oparciu o art. 231 k.c.,
 • sprawy o zniesienie współwłasności,
 • reprezentacja Klientów w postępowaniach sądowych o stwierdzenie zasiedzenia w trybie nieprocesowym,
 • powództwa o ochronę posiadania (roszczenia posesoryjne),
 • sprawy o ustanowienie służebności – służebności drogi koniecznej, służebności przesyłu,
 • sprawy dotyczące postępowań wieczystoksięgowych,
 • doradztwo i analiza umów związanych z obrotem nieruchomościami, opiniowanie umów deweloperskich, przedwstępnych umów sprzedaży, umów ustanowienia odrębnej własności nieruchomości, umów najmu itd.

II. Prawa zobowiązań:

Kancelaria Adwokacka zapewnia pomoc prawną w:

 • dochodzeniu roszczeń z tytułu odpowiedzialności za czyny niedozwolone (tzw. odpowiedzialności ex delicto) oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań (tzw. odpowiedzialności ex contractu),
 • dochodzeniu roszczeń z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej,
 • sprawach z zakresu ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (tzw. actio pauliana),
 • analizie oraz przygotowaniu wszelkich umów uregulowanych w kodeksie cywilnym.

III. Sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych zarówno osób fizycznych jak i osób prawnych

IV. Sprawy z zakresu prawa wekslowego

V. Sprawy z zakresu prawa spadkowego, świadczę usługi prawne w postaci:

• udzielania porad prawnych z zakresu form testamentów, przesłanek ważności sporządzenia testamentu, kwestii odwołania testamentu, rozrządzeń testamentowych (w tym zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, polecenia) innych dyspozycji testamentowych, oraz zasad dziedziczenia ustawowego, które ma miejsce wówczas, gdy spadkodawca nie pozostawi ważnego testamentu, kwestii wydziedziczenia,
• udzielania porad prawnych w zakresie kwestii przyjęcia przez spadkobiercę spadku bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjęcia spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też odrzucenia spadku,
• reprezentowania spadkobierców w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku bądź uzyskaniu notarialnego potwierdzenie dziedziczenia,
• reprezentowania Klientów w postępowaniach o dział spadku zarówno w drodze sądowego działu spadku jak i umownego działu spadku w przypadku zgodnej woli wszystkich współspadkobierców zarówno co do konieczności samego podziału jak i formy oraz sposobie dokonania działu,
• udzielania porad prawnych dotyczących instytucji zachowku, podmiotów uprawnionych do zachowku, podmiotów zobowiązanych z tytułu zachowku, wysokość zachowku, przedawnienia roszczeń o zachowek (pomoc przy ustalaniu substratu zachowku) i reprezentowanie osób w sprawach o zachowek,
• reprezentacja w procesie o stwierdzenie niegodności dziedziczenia,
• doradztwa i sporządzania umów dotyczących spadku (umowa o zrzeczenie się dziedziczenia ustawowego, umowa o zbycie spadku lub udziału w spadku).