Prawo gospodarcze

Adwokat Paulina Chebel specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie gospodarczym w tym prawie spółek handlowych. Od samego początku praktykowania w zawodzie wiąże karierę zawodową z tą dziedziną prawa. Zdobyte bogate doświadczenie zawodowe z zakresu prawa spółek, wieloletnie reprezentowanie przedsiębiorców w sporach sądowych pozwala na świadczenie usług prawnych z zakresu prawa gospodarczego na najwyższym poziomie.

 

Oferowane przez Kancelarię usługi prawne z zakresu prawa gospodarczego w tym prawa spółek handlowych obejmują:

 • obsługę prawną przedsiębiorców zarówno kompleksową jak i doraźną na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej;
 • doradztwo w zakresie wyboru form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej oraz specyfiki i reguł z danym wyborem związanych,
 • pomoc w założeniu jednoosobowej działalności gospodarczej,
 • pomoc przy zakładaniu spółek handlowych – zarówno spółek osobowych jak również spółek kapitałowych – obejmującą wszystkie etapy od przygotowywanie projektów umów i statutów spółek, wraz z całością dokumentacji korporacyjnej oraz przygotowywanie i składanie wniosków o rejestrację nowego podmiotu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
 • doradztwo w trakcie prowadzenia działalności w zakresie zmian w umowach i statutach spółek, w szczególności zmian związanych ze zmianą składu osobowego spółek, zmian wysokości kapitału zakładowego, zmian w uprawnieniach organów i wspólników spółki czy dotychczasowym przedmiocie działalności spółki wraz z reprezentacją Klienta przed sądem rejestrowym w postępowaniach o rejestrację zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS,
 • prowadzenie przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową,
 • sporządzanie i opiniowanie wszelkich umów handlowych występujących w obrocie prawnym ze zwróceniem uwagi na jak najszersze zabezpieczenie w zapisach umownych interesów Klienta, ryzyka związanego z danymi umowami.

 

Reprezentacja przed sądami w sprawach:

 • o pozbawienie prawa reprezentacji wspólnika spółki osobowej,
 • o odebranie wspólnikowi prawa prowadzenia spraw spółki czy o zwolnienie wspólnika z obowiązku prowadzenia spraw spółki,
 • o wyłączenie wspólnika spółki osobowej,
 • o rozwiązanie spółki osobowej,
 • powództw wspólników spółek o naprawienie szkody wyrządzonej spółce przeciwko członkom zarządu (tzw. actio pro socio),
 • postępowań o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy,
 • procesów w przedmiocie pociągnięcia do odpowiedzialności członków zarządu sp. z o.o. za zobowiązania spółki z o.o. w trybie art. 299 k.s.h., czy z drugiej strony także reprezentacja wierzycieli spółek z o.o. w tych postępowaniach przeciwko członkom zarządu spółki z o.o.,
 • rozwiązania spółki z o.o.,
 • wyłączenia wspólnika spółki z o.o.,

 

Nadto Kancelaria świadczy usługi w zakresie windykacji należności na etapie przedsądowm oraz etapie sądowym celem skutecznego dochodzenia zapłaty, a w razie konieczności prowadzenia postępowania egzekucyjnego  wierzytelności Klientów.