Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria Adwokacka Adwokat Pauliny Chebel oferuje pomoc prawną z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych kierując swoją ofertę zarówno dla pracowników jak i pracodawców.

 

Kancelaria oferuje w szczególności pomoc związaną z:

 • sporządzaniem i opiniowaniem wszelkich pism związanych z prawem pracy w tym umów o pracę, regulaminów wynagradzania,
 • doradztwem w zakresie regulacji prawnych dotyczących: stosunku pracy, czasu pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń, odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę wyrządzoną pracodawcy, za mienie powierzone pracownikowi; urlopów pracowniczymi, uprawnień pracowników związanymi z rodzicielstwem (w tym urlopem rodzicielskim, urlopem macierzyńskim, urlopem ojcowskim) bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • doradztwem w sprawach związanych z zakazem prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy, w tym m.in. sporządzaniem i opiniowaniem umów o zakazie konkurencji oraz dochodzeniem odszkodowania w związku z naruszeniem tego zakazu przez pracownika,
 • reprezentacją przed sądem pracy w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę zawartą na czas nieokreślony przez pracodawcę w tym sporządzeniem i wniesieniem odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy celem dochodzenia roszczenia stosownie do żądania pracownika w postaci orzeczenia przez sąd o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu – o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu. Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, które również jest dochodzone w postępowaniu,
 • reprezentacją pracownika przed sądem pracy w razie gdy wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na okres próbny bądź zawartej na czas określony nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych umów w celu dochodzenia odszkodowania,
 • dochodzeniem roszczeń o odszkodowanie przewidziane w przepisach kodeksu pracy gdy wypowiedzenie narusza równe traktowanie w zatrudnieniu,
 • reprezentacją przed sądem pracy w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia w celu dochodzenia roszczenia o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie,
 • doradztwem i reprezentacją w sądzie w sprawie zwolnień grupowych i indywidualnych, czyli w sprawach oraz sporach powstałych na tle przepisów ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
 • doradztwem i reprezentacją w sądzie w procesach odszkodowawczych i dochodzeniem zadośćuczynienia w związku z mobbingiem w miejscu pracy i dyskryminacją w pracy, w tym dochodzeniem od pracodawcy przez pracownika odszkodowania w razie doznania przez pracownika mobbingu lub rozwiązania umowy o pracę wskutek mobbingu bądź dochodzenie od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za rozstrój zdrowia pracownika wywołany mobbingiem,
 • analizą stanu faktycznego dotyczącego kwestii ustalenia istnienia stosunku pracy, sporządzaniem pozwów o ustalenie istnienia stosunku pracy i reprezentacją Klientów przed sądami pracy w tym postępowaniu, 
 • reprezentacją w sprawach związanych z odszkodowaniami za wypadki przy pracy, chorobami zawodowymi,

 

  Kancelaria Adwokacka Adwokat Pauliny Chebel prowadzi sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych w szczególności:

 • reprezentowanie ubezpieczonych przed organami ZUS na każdym etapie postępowania,
 • sporządzanie odwołań od decyzji ZUS w tym w przedmiocie orzekania o zdolności do pracy ubezpieczonego, czy prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • sporządzanie zarzutów do opinii biegłych w przedmiocie orzeczenia o zdolności do pracy wydawanych w trakcie trwania postępowania, 
 • sporządzanie wniosków dowodowych i uczestnictwo w rozprawach przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych.