Prawo rodzinne i opiekuńcze

Kancelaria Adwokacka Adwokat Pauliny Chebel specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego. Bogata praktyka i doświadczenie zawodowe pozwala na świadczenie usług prawnych z zakresu prawa rodzinnego na najwyższym poziomie.

 

I. Sprawy rozwodowe

Kancelaria specjalizuje się w sprawach rozwodowych, zarówno w postaci całościowego prowadzenia sprawy rozwodowej, podczas której adwokat pomaga przejść przez tą trudną drogę dla każdego członka rodziny jak i w postaci udzielenia porady prawnej w danym zakresie. Kancelaria przedstawia warianty orzeczeń o rozwód oraz rozstrzygnięcia sądu w wyroku orzekającym rozwód udzielając merytorycznego wsparcia w  podjęciu decyzji co do wyboru danego rozwiązania. Kancelaria wspiera swoich Klientów na wszystkich etapach postępowania rozwodowego od sporządzenia i złożenia pozwu o rozwód czy odpowiedzi na pozew o rozwód wraz z stosownymi wnioskami o zabezpieczenie poprzez sporządzanie dalszych pism procesowych  reprezentację na rozprawach, aż po uprawomocnienie wyroku rozwodowego.

Udzielamy pomocy prawnej w sprawach o rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie jest możliwy na zgodne żądanie małżonków, wówczas sąd w wyroku rozwodowym zaniecha orzekania o winie i następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Kancelaria pomaga wypracować wspólne porozumienie małżonków co do tych kwestii co umożliwia szybsze i bezkonfliktowe rozstanie się małżonków.

Reprezentujemy Klientów w sprawach o rozwód z orzekaniem o winie

W danych stanach faktycznym spraw małżonkowie podejmują decyzję w przedmiocie żądania orzeczenia przez sąd rozwodu z orzekaniem o winie jednego z małżonków za rozkład pożycia małżeńskiego. Kancelaria przeprowadza analizę stanu faktycznego i przygotowuje taktykę związaną z postępowaniem dowodowym mającym na celu wykazanie winy za rozkład pożycia małżeńskiego drugiego małżonka w postępowaniu sądowym.

 

 

II. Postępowania w przedmiocie orzeczenia separacji

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:

 • przygotowania wniosku o orzeczenie separacji w przypadku zgodnego żądania w tym przedmiocie małżonków i reprezentacji w postępowaniu w trybie nieprocesowym bądź
 • sporządzenia pozwu o orzeczenie separacji w przypadku żądania jednego z małżonków i reprezentowania Klienta w postępowaniu w trybie procesowym.

 

III. Sprawy o ustalenie nieistnienia małżeństwa 

Kancelaria udziela pomocy prawnej również w sprawach związanych z ustaleniem nieistnienia małżeństwa w tym w szczególności w przygotowaniu pozwu o ustalenie nieistnienia małżeństwa oraz reprezentacją Klientów przed sądem w tym postępowaniu. 

IV. Sprawy alimentacyjne oraz tzw. sprawy o zaspokajanie potrzeb rodziny

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie dochodzenia świadczeń alimentacyjnych w szczególności dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka czy dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych względem byłego małżonka na podstawie art. 60 k.r.o.

Pomagamy już na początkowym etapie postępowania walczyć o alimenty na rzecz dziecka w postaci składania wniosków o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych jak również w zakresie postępowań egzekucyjnych.

Pomagamy w sprawach związanych z podwyższeniem wysokości świadczeń alimentacyjnych bądź związanych z obniżeniem wysokości świadczeń alimentacyjnych czy z ustaleniem ustania obowiązku płacenia alimentów.

Udzielamy wsparcia merytorycznego w dochodzeniu na drodze postępowania sądowego roszczeń na podstawie art. 27 k.r.o., tj. w sprawach o zaspokojenie potrzeb rodziny, jak również w postępowaniach sądowych prowadzonych w oparciu o art. 28 k.r.o., tj. w sprawach o naruszenie obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny dochodzenie na drodze sądowej realizacji obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny poprzez wystąpienie z wnioskiem o wypłatę wynagrodzenia za pracę lub innych należności, które uzyskał jednej z małżonków, naruszający powyższy obowiązek do rąk drugiego małżonka.

 

 

V. Sprawy związane z majątkowymi ustrojami małżeńskimi w tym związane z podziałem majątku wspólnego

W zakres świadczonej pomocy prawnej przez Kancelarię Adwokacką wchodzą:

 • udzielanie porad prawnych związanych z ustawowym ustrojem wspólności majątkowej małżeńskiej, składnikami majątku wspólnego i osobistego każdego z małżonków, zasad dotyczących zarządu majątkiem wspólnym, czynności wymagających zgody drugiego małżonka czy odpowiedzialności małżonków za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich,
 • udzielanie porad prawnych związanych z małżeńskimi umownymi ustrojami majątkowymi w tym zawarciem umowy majątkowej małżeńskiej tzw. intercyzy przez małżonków lub przyszłych małżonków w postaci umownej wspólności majątkowej rozszerzonej lub ograniczonej w stosunku do wspólności ustawowej lub ustanowienia rozdzielności majątkowej oraz umownej rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków.

Reprezentowanie Klientów w sprawach związanych z:

 • przymusowym ustrojem majątkowym w tym sporządzanie powództwa o ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd z datą wsteczną w danych stanach faktycznych,
 • zezwoleniem przez sąd na dokonanie czynności bez zgody drugiego małżonka bądź wystąpieniem z wnioskiem o uchylenie postanowienia sądu w przedmiocie udzielenia przez sąd takiego zezwolenia,
 • pozbawieniem prawa samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym lub też występowanie z wnioskiem o uchylenie zapadłego w sprawie postanowienia sądu  w przedmiocie pozbawienia zarządu.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach o podział majątku wspólnego, rozliczeniem wydatków i nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty małżonka czy poczynionych z majątku osobistego na majątek wspólny, ustaleniem nierównych udziałów w majątku wspólnym.

 

 

VI. Sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej rodziców nad dzieckiem

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach dotyczących:

 • ograniczenia władzy rodzicielskiej,
 • zawieszenia władzy rodzicielskiej w razie zaistnienia przemijającej przeszkody w jej wykonywaniu bądź uchylenia jej zawieszenia,
 • pozbawienia władzy rodzicielskiej,
 • przywrócenia władzy rodzicielskiej,
 • spraw dotyczących zmiany orzeczenia o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania zawartego w wyroku orzekającym rozwód, separację bądź unieważnienie małżeństwa albo ustalającego pochodzenie dziecka.

 

 

VII. Sprawy o ustalenie kontaktów rodzica z małoletnim dzieckiem

W swojej codziennej praktyce pomagam w sprawach o ustalenie kontaktów rodzica z małoletnim dzieckiem. Kontakty rodzica z dzieckiem są tak istotną kwestią, że ustawodawca uniezależnił je całkowicie od władzy rodzicielskiej. 

Kancelaria pomaga w sprawach o:

 • ustalenie sposobu utrzymywania kontaktów dziecka z rodzicem,
 • zabezpieczenie wykonywania kontaktów rodzica z dzieckiem na czas toczącego się postępowania, 
 • wypracowanie porozumienia rodzicielskiego w przedmiocie ustalenia kontaktów rodzica z dzieckiem,
 • zmianie zapadłego już w sprawie rozstrzygnięcia w sprawie kontaktów rodzica z dzieckiem.

 

VIII. Sprawy związane z pochodzeniem dziecka

Świadczymy pomoc prawną w szczególności w sprawach związanych z:

 • ustaleniem macierzyństwa w tym sporządzaniem powództwa o ustalenie macierzyństwa i reprezentacją przed sądem w tym procesie,
 • powództwem o zaprzeczenie macierzyństwa,
 • udzielaniem porad prawnych oraz reprezentacją przed sądem w procesie z powództwa o zaprzeczenie ojcostwa,
 • powództwem o sądowe ustalenie ojcostwa,
 • powództwem o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa.

IX. Sprawy o przysposobienie

Sprawy o przysposobienie osób małoletnich są rozpoznawane w trybie postępowania nieprocesowego przez sądy opiekuńcze. Pomagam w przygotowaniu wniosku o przysposobienie składanego do sądu opiekuńczego, a także oferuję możliwość reprezentacji przed sądem w postępowaniu o przysposobienie.

Nadto Kancelaria Adwokacka Adwokat Pauliny Chebel świadczy pomoc prawną w sprawach o rozwiązanie przysposobienia rozpoznawanych w odrębnym trybie procesowym oraz udziela  porad prawnych w tym zakresie jak również pomaga w sporządzaniu pozwu w sprawie o rozwiązanie przysposobienia oraz reprezentuje Klienta na etapie postępowania sądowego.