Prawo karne

I. Adwokat Paulina Chebel występuje w roli obrońcy oskarżonego w procesie karnym przed sądem I i II instancji czy obwinionego w przypadku skierowania wobec osoby wniosku o ukaranie w sprawach o wykroczenia.

Pomoc prawna w sprawach karnych świadczona jest w postaci:

 • udzielania porad prawnych z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń, postępowania karnego,
 • sporządzania wszelkich pism procesowych z zakresu prawa karnego w tym środków odwoławczych w postaci apelacji, zażaleń i sprzeciwów oraz nadzwyczajnych środków zaskarżenia jak kasacja, skarga na wyrok sądu odwoławczego czy wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • uczestnictwa w czynnościach dowodowych przeprowadzanych przed organami ścigania w tym udział w przesłuchaniu jako obrońca, w oględzinach, konfrontacji, przeprowadzaniu eksperymentu procesowego,
 • uczestnictwo w rozprawach karnych,
 • zaznajomienie się z aktami postępowania karnego, dokonanie analizy materiału dowodowego, przygotowywaniem linii obrony oskarżonego,
 • widzenia z podejrzanym pozostającym w areszcie śledczym.
 • podejmowane przez Kancelarię działania często dotyczą prób szybszego zakończenia zakończenia postępowania karnego związanych z wnioskiem o skazanie bez rozprawy czy też dobrowolnym poddaniem się karze.
 • W toku postępowania karnego w celu zabezpieczenia jego prawidłowego toku, a wyjątkowo w celu zapobiegnięcia popełnieniu przez oskarżonego nowego ciężkiego przestępstwa mogą zostać zastosowane środki zapobiegawcze względem Klienta w postaci środka izolacyjnego – tymczasowego aresztowania lub środków nieizolacyjnych w postaci poręczenia majątkowego, poręczenia społecznego, poręczenia osoby godnej zaufania, dozoru Policji, nakaz okresowego opuszczenie lokalu, zawieszenie oskarżonego w określonej działalności i zakaz opuszczania kraju Wówczas Kancelaria podejmuje szybkie i skuteczne działania w celu zniesienia tego środka lub zamiany na mniej dotkliwy lub wolnościowy. Pomoc prawna obejmuje sporządzanie zażaleń na środki zapobiegawcze stosowane w postępowaniu przygotowawczym względem osoby, wobec której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów jak również skierowanie do sądu wniosków o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego jeżeli ustaną przyczyny, wskutek których został on zastosowany, lub powstaną przyczyny uzasadniające ich uchylenie albo zmianę. W przypadku zastosowania izolacyjnego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania – Kancelaria świadczy usługi prawne polegające na uczestnictwie obrońcy w posiedzeniach aresztowych sądu w tym posiedzeniu sądu dotyczącym przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania; organizowaniu widzeń z tymczasowo aresztowanym w areszcie śledczym.

 

 

II. Kancelaria świadczy również usługi prawne związane z prowadzeniem:

 • procesów odszkodowaczych za niesłuszne zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie, czy skazanie,
 • reprezentacją skazanego w postępowaniu wykonawczym, tj. po uprawomocnieniu się orzeczenia w postaci występowania z wnioskami o odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwę w wykonywaniu kary.

 

 

III.  Adwokat Paulina Chebel podejmuje skuteczną walę również o prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, oferując pomoc prawną w zakresie:

 • sporządzania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
 • udzielania porad prawnych z zakresu prawa karnego,
 • występowania w roli pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego w procesie karnym, tj. pokrzywdzonego, który złożył oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego tj. obok oskarżyciela publicznego (prokuratora), który wniósł akt oskarżenia,
 • sporządzania prywatnych aktów oskarżenia i występowania w postępowaniu prywatnoskargowym jako pełnomocnik oskarżycieli prywatnych w przypadku spraw ściganych z tzw. oskarżenia prywatnego,
 • sporządzania subsydiarnych aktów oskarżenia i występowania w charakterze pełnomocnika w imieniu tzw. subsydiarnych oskarżycieli posiłkowych.

 

 

IV. Adwokat Paulina Chebel jest zobowiązana do zachowania tajemnicy adwokackiej w każdej powierzonej jej sprawie.

Posiadane bogate doświadczenie zawodowe z zakresu prawa karnego oraz doskonałe merytoryczne przygotowanie pozwala zapewnić Klientom reprezentację procesową na najwyższym poziomie i podejmować się skutecznej obrony ich praw i interesów. Adwokat Paulina Chebel w pełni angażuje się w powierzone jej sprawy z pasją wykonując swój zawód.