Pozew o alimenty krok po kroku, czyli jak przygotować się do sprawy o alimenty?

Pozew o alimenty

krok po kroku,

czyli jak przygotować się do sprawy o alimenty?

jednym z ostatnich artykułów na blogu poruszałam kwestie dotyczące polubownego dochodzenia alimentów na dziecko. Artykuł ten można przeczytać tu Czy po alimenty musisz iść do sądu?„. Niemniej jednak często niestety spraw o alimenty nie da się zakończyć w sposób polubowny i konieczne jest skierowanie sprawy o alimenty na drogę postępowania sądowego. Osią sporu wówczas głównie jest zakres obowiązku alimentacyjnego rodzica wobec dziecka. Jeśli rodzic ma świadomość, że czeka go sprawa o alimenty w sądzie i konieczność pozwania o alimenty drugiego rodzica, gdy planuje wystąpienie o alimenty na drogę postępowania sądowego powinien się przygotować do takiej sprawy z odpowiednim wyprzedzeniem. Jak się przygotować do sprawy o alimenty na dziecko? Do jakiego sądu skierować pozew o alimenty, czy pozew podlega  opłacie sądowej? Nad czym należy się zastanowić? Jakie dowody należy przygotować, zgromadzić oraz jakie elementy formalne zawiera pozew o alimenty? Ja nazywam się Paulina Chebel, jestem adwokatem i zapraszam do lektury artykułu.

Pozew o alimenty, jak każdy pozew powinien czynić zadość ogólnym warunkom pisma procesowego

Pozew o alimenty, jak każdy pozew powinien czynić zadość ogólnym warunkom pisma procesowego, spełniać odpowiednie wymogi formalne, a zatem zgodnie z art. 126 § 1 k.p.c. „1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane;
2) imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
3) oznaczenie rodzaju pisma;
4) osnowę wniosku lub oświadczenia;
5) w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia – wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów;
6) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
7) wymienienie załączników.
§ 1 1. Do pisma procesowego dołącza się załączniki wymienione w tym piśmie.
§ 2. Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz:
1) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron
1 1) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy przedstawicieli ustawowych i pełnomocników stron,
2) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) powoda będącego osobą fizyczną”.

A zatem przenosząc powyższe na treść pozwu o alimenty, po wskazaniu miejscowości i daty, w pozwie o alimenty w pierwszej kolejności oznaczamy sąd, do którego kierujemy pozew o alimenty.

I. Sąd właściwy do sprawy o alimenty, czyli do którego Sądu złożyć pozew o alimenty?

Pozew o alimenty skierować można do Sądu Rejonowego właściwego według miejsca zamieszkania pozwanego rodzica, albo według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do uzyskania alimentów, czyli miejsca zamieszkania dziecka. Wybór należy do rodzica dziecka, który występuje z pozwem o alimenty.

Zgodnie bowiem z art. 32 k.p.c. powództwo o roszczenie alimentacyjne wytoczyć można według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej.

Zatem w pozwie o alimenty należy wskazać dane adresowe właściwego Sądu Rejonowego.

II. Czy od pozwu o alimenty przy jego wnoszeniu do sądu należy uiścić jakąś opłatę sądową?

Nie, taki pozew o alimenty nie podlega opłacie sądowej. Zgodnie bowiem z art. 96 ust. 1 pkt 2 ustawy o kosztach sądowych „Nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych„.

III. Powód i Pozwany, czyli strony postępowania o alimenty 

Następnym elementem, po wskazaniu miejscowości, daty w pozwie o alimenty, jest oznaczenie strony postępowania w sądzie. Stronami postępowania w sądzie są strona powodowa – Powód, czyli strona która występuje z pozwem do sądu, oraz strona pozwana -Pozwany, czyli strona przeciwko, której kierowany jest w sądzie pozew. 

Strona powodowa – Powód 

Powodem w sprawie o alimenty jest dziecko.

Jeżeli dziecko nie ukończyło 18 lat, to wówczas w postępowaniu przed Sądem jest reprezentowane przez swojego przedstawiciela ustawowego, jakim jest jego rodzic. Wówczas w takim postępowaniu o alimenty to rodzic występuje w imieniu dziecka to on dokonuje czynności procesowych, w tym podpisuje pozew o alimenty, o czym będzie jeszcze mowa poniżej.

Taki rodzic, który występuje z pozwem o alimenty w imieniu małoletniego dziecka przeciwko drugiemu rodzicowi – może ustanowić profesjonalnego pełnomocnika procesowego, tj. adwokata lub radcę prawnego do występowania w sprawie przed sądem wówczas to taki pełnomocnik mając pełnomocnictwo do reprezentowania strony w sądzie – podpisuje pozew o alimenty. 

W pozwie należy podać imię i nazwisko strony powodowej, czyli małoletniego dziecka oraz jego przedstawiciela ustawowego, czyli reprezentującego jego rodzica. W pozwie należy również podać adres miejsce zamieszkania Powoda oraz konieczne jest podanie numeru PESEL Powoda. 

Ma być to adres, pod którym faktycznie rodzic z dzieckiem zamieszkuje i pod którym będzie odbierana korespondencja z sądu. Podanie prawidłowego adresu zamieszkania jest to bardzo ważne, gdyż pod podany adres będzie doręczana korespondencja z sądu, czyli np. zawiadomienia o terminie rozprawy, czy wezwania do osobistego stawiennictwa w sądzie. 

Strona pozwana – Pozwany

Pozwanym jest drugi rodzic, od którego żądane jest zasądzenie alimentów na rzecz dziecka.

W pozwie należy podać imię i nazwisko strony pozwanej, czyli drugiego rodzica. W pozwie należy również podać adres miejsce zamieszkania Pozwanego. Podanie numeru PESEL Pozwanego nie jest wymagane, niemniej jednak, jeśli jest znany warto go podać już na tym etapie postępowania. 

Przykładowo w pozwie o alimenty strony można oznaczyć w ten sposób:

Powód:    małoletnia Zofia Paragraf, zam. ul. Sądowa 1, 31-616 Kraków, PESEL: 02091078321    reprezentowana przez przedstawicielkę ustawową – matkę Annę Paragraf zam. ul. Sądowa 1, 31-616 Kraków

Pozwany:      Piotr Paragraf zam. ul. Notariuszowska 1, 31-111 Kraków PESEL: 91040310328″

IV. Wartość przedmiotu sporu

Po wskazaniu stron postępowania, w pozwie o alimenty wskazujemy wartość przedmiotu sporu. Co to jest wartość przedmiotu sporu, w skrócie podawana często w pozwach jako „w.p.s.”?

To kwota, którą powód chce uzyskać, a która jest przedmiotem sporu między stronami.

Wartość przedmiotu sporu w pozwie o alimenty określamy na podstawie art. 22 k.p.c.

Zgodnie bowiem z art. 22 k.p.c. „W sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok – za cały czas ich trwania”.

Przykład:

„Zatem jeżeli wnosimy o zasądzenie kwoty 500 zł miesięczne tytułem alimentów to wówczas aby obliczyć wartość przedmiotu sporu należy wysokość alimentów, których żądamy pomnożyć przez 12 miesięcy, tj. 500 zł x 12 miesięcy =6000 zł, czyli w pozwie o alimenty napiszemy po oznaczeniu stron:

Wartość przedmiotu sporu: 6000 zł

V. Następnie wskazujemy oznaczenie pisma, jego tytuł, czyli

Pozew o alimenty

Pozew o alimenty wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego

Jeżeli strona już na tym etapie występuje z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego na czas trwania postępowania w sądzie, o co warto już na tym etapie wystąpić – będzie o tym mowa w kolejnym artykule, to wówczas może w oznaczeniu pisma dodatkowo wskazać to, np.: „Pozew o alimenty wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego„.

Co nadto musi zawierać pozew o alimenty?

Nadto zgodnie z art. 187 § 1 k.p.c. pozew oprócz czynienia zadość warunkom pisma procesowego, o których mowa powyżej, nadto musi zawierać:

1) dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, 
2) wskazanie faktów, na których powód opiera swoje żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu;
3) informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

A zatem:

VI. Dokładnie określone żądanie pozwu o alimenty, czyli to o co wnosimy w pozwie o alimenty 

Żądanie pozwu to jest to, o co wnosi się w pozwie, czego domaga się w sądzie.

Podstawowym żądaniem pozwu o alimenty jest żądanie zasądzenia od strony pozwanej na rzecz małoletniej strony powodowej wskazanej kwoty po tu określona kwota zł (słownie: ____) miesięcznie tytułem alimentów wraz z określeniem terminu oraz sposobu ich płatności, czyli do kiedy mają takie alimenty być płatne i w jaki sposób wraz z określeniem żądania odsetkowego na wypadek opóźnienia w ich płatności.

Takie przykładowe żądanie może brzmieć:

                                                                          Pozew o alimenty 

                wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia roszczenia alimentacyjnego 

Działając w imieniu małoletniej Powódki Zofii Paragraf, jako jej przedstawicielka ustawowa, wnoszę o:

I. zasądzenie od Pozwanego na rzecz małoletniej Powódki Zofii Paragraf alimentów w kwocie po 500 złotych (słownie: pięćset złotych, 00/100) miesięcznie, płatnych z góry do rąk – Anny Paragraf  jako przedstawicielki ustawowej małoletniej powódki, do 10-tego każdego następującego po sobie miesiąca, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie na wypadek uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat”.

W tym miejscu pozwu o alimenty wskazuje się również inne żądania pozwu, w tym odpowiednie wnioski dowodowe wraz z tezami dowodowymi oraz wszelkie inne odpowiednie wnioski, tj. np. wniosek o zabezpieczenie powództwa na czas trwania postępowania w sądzie, wniosek o przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda oraz wnioski służące do przygotowania rozprawy, a w szczególności wnioski o wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków, polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, zażądanie dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich, wraz z uprawdopodobnieniem, że strona sama nie może ich uzyskać.

O tym jakie wnioski dowodowe będą skuteczne i wskazane w pozwie o alimenty zależy od okoliczności stanu faktycznego danej, konkretnej sprawy. 

Informacja czy strony podjęły próbę mediacji

Nadto pozew musi zawierać informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Zatem należy w jego treści przykładowo po wskazaniu żądań pozwu, wskazać czy strony podjęły wcześniej próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, czy widzą a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia, czyli przykładowo, że strona powodowa próbowała rozmawiać z pozwanym, ale bezskutecznie i na tym etapie nie widzi możliwości polubownego rozwiązania sporu z uwagi na postawę Pozwanego. 

Przygotuj się wcześniej 

Jeśli rodzic dziecka ma świadomość, że czeka go sprawa o alimenty w sądzie i konieczność pozwania o alimenty drugiego rodzica, gdy planuje wystąpienie o alimenty na drogę postępowania sądowego powinien przygotować się do tego z odpowiednim wyprzedzeniem, rozpoczynając od zastanowienia się i sporządzenia listy wydatków miesięcznych jakie ponosi w związku z usprawiedliwionymi potrzebami dziecka oraz zgromadzenia odpowiednich dowodów na poparcie tych twierdzeń. Bowiem stanowisko, żądanie w zakresie wysokości dochodzonych alimentów należy odpowiednio uargumentować a ponoszone twierdzenia w zakresie przesłanek istnienia roszczenia alimentacyjnego w żądanej w pozwie o alimenty wysokości, tj. wysokość kosztów utrzymania dziecka, składających się na usprawiedliwione potrzeby dziecka oraz możliwości zarobkowe i majątkowe drugiego rodzica zobowiązanego do alimentacji, poprzeć odpowiednimi dowodami, które należy wskazać w pozwie o alimenty

Od dobrego przygotowania pozwu o alimenty, jako pisma inicjującego postępowanie w sądzie, kluczowego w sprawie o alimenty – bardzo dużo zależy.

VII. Uzasadnienie pozwu o alimenty, czyli jak uzasadnić pozew o alimenty?

W uzasadnieniu pozwu o alimenty należy opisać stan faktyczny sprawy, wskazać fakty, na których Powód opiera swoje żądanie i które mają istotne znaczenie dla rozstrzygnięcie sprawy, czyli w treści uzasadnienia pozwu o alimenty, należy wskazać fakty, na których Powód opiera swoje żądanie zasądzenia alimentów w określonej wysokości do Pozwanego rodzica na rzecz małoletniego dziecka.

By skupić się na faktach, mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, musimy wiedzieć jakie są przesłanki zaistnienia danego roszczenia – żądania, z jakim występujemy do sądu, a w konsekwencji czego co sąd będzie brał pod uwagę przy rozstrzygnięciu o istnieniu roszczenia alimentacyjnego i przy zasądzeniu jego wysokości. 

I tak w w sprawie o alimenty – art. 133 § 1 k.r.o. regulujący obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka stanowi „Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania”. Natomiast zgodnie z art. 135 § 1 k.r.o. stanowi „Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. § 2. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego”.

Zatem kierując się tymi ww. artykułami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w pierwszej kolejności należy wskazać, fakt że roszczenie alimentacyjne opieramy na tym, że Pozwany jest rodzicem dziecka, zatem jako rodzic jest zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych względem swojego dziecka (alimenty należą się od niego gdyż powódka jest jego dzieckiem). W uzasadnieniu należy opisać, czy alimenty na dziecko były dotychczas płacone przez Pozwanego, a jeśli tak to w jakiej wysokości. Należy opisać jaka jest sytuacja faktyczna dziecka, czyli np. ile ma lat, czy chodzi do szkoły, przedszkola, czy na coś choruje – generalnie jaka jest jego sytuacja życiowa.

Następnie, w uzasadnieniu wskazujemy jakie są miesięczne usprawiedliwione potrzeby uprawnionego dziecka, czyli jaka kwota miesięcznie jest przeznaczana na zaspokajanie usprawiedliwionych potrzeb małoletniego dziecka oraz wskazujemy jakie koszty utrzymania dziecka z jakiego tytułu i w jakiej wysokości się na nie składają. Najlepiej spisać sobie jakie ponosisz miesięcznie wydatki z jakiego tytułu oraz w jakiej wysokości na potrzeby dziecka. To jakie potrzeby rodzic wliczy w uzasadnione potrzeby dziecka, zależy od indywidualnej sytuacji konkretnego stanu faktycznego. 

Dalej należy wskazać jakie są możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego Pozwanego, czyli wskazać gdzie Pozwany rodzic pracuje, jakie dochody osiąga, jakie ma wykształcenie, doświadczenie zawodowe, kwalifikacje zawodowe, możliwości zarobkowe, jeżeli wiesz, że rodzic może celowo zaniżać dochody, nie wykorzystując swoich możliwości zarobkowych. Jeżeli rodzic nie wie jakie dochody osiąga Pozwany rodzic należy złożyć odpowiednie wnioski dowodowe, o czym będzie mowa jeszcze poniżej. W treści pozwu o alimenty należy podać również czy pracuje, a jeśli tak to gdzie i jaki dochód osiąga rodzic, który występuje z pozwem o alimenty.

W pozwie należy opisać również jak wygląda opieka nad dzieckiem, jak wyglądają kontakty pozwanego rodzica z dzieckiem, czy taki rodzic interesuje się dzieckiem. Bowiem to czy pozwany rodzic ma kontakt z dzieckiem również ma znaczenie przy ostatecznym zakresie obowiązku alimentacyjnego. Pamiętaj, bowiem, że obowiązek alimentacyjny dotyczy obojga rodziców, niemniej jednak nie zawsze jest to obowiązek ukształtowany po połowie na rodziców. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie może bowiem polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.

Więcej o tym od czego zależy wysokość alimentów na dziecko, jakiej możesz się domagać przeczytasz w artykule Alimenty na dziecko, od czego zależy ich wysokość?

Ważne – jeżeli w pozwie o alimenty składa się wniosek o zabezpieczenie należy go odpowiednio uzasadnić 

W pozwie o alimenty od razu warto zawrzeć wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia alimentacyjnego na czas trwania postępowania w sądzie. Jednak pamiętać należy, wtedy, że jeżeli składamy w treści pozwu o alimenty – wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia alimentacyjnego na czas trwania postępowania w sądzie – to wówczas musimy zgodnie z wymogami prawa odpowiednio go również uzasadnić i takie uzasadnienie musi być również technicznie zawarte osobno w pozwie o alimenty np. jako osobny akapit w pozwie o alimenty. Na temat tego jak uzasadnić wniosek o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych przeczytasz już w kolejnym artykule an blogu.

Przygotuj na wykazanie danego faktu, twierdzenia – odpowiednie dowody. 

W jaki sposób to zrobić? Jakie dowody przedłożyć w sądzie?

Tak jak to zostało wskazane powyżej na wykazanie każdego faktu, który ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, a na którym strona opiera swoje żądanie zasądzenia alimentów na rzecz strony powodowej, należy wskazać odpowiedni dowód na poparcie tych twierdzeń. Jest to bardzo ważne, gdyż to na stronie powodowej, czyli stronie która występuje z pozwem o alimenty, spoczywa tzw. ciężar dowodu, zgodnie bowiem z art. 232 k.p.c. strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Oznacza to, że powód, ażeby udowodnić swoje twierdzenia, zasadność żądania alimentacyjnego musi wskazać sądowi odpowiedni dowód ich poparcie.

Czyli np. na wykazanie faktu, że ojcem dziecka jest Pozwany, a Powódka jest jego dzieckiem należy w sytuacji, gdy rodzice dziecka nie są małżeństwem, czyli dziecko pochodzi ze związku nieformalnego – do pozwu o alimenty dołączyć odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, a nie skrócony.

Technicznie najlepiej pod każdym faktem wskazać dowód na jego poparcie. Czyli przykładowo na wykazanie faktu, że Powódka ma prawo do alimentów od Pozwanego, czyli na wykazanie, że jest jego dzieckiem należy przedłożyć do pozwu odpis zupełny aktu urodzenia dziecka.

Małoletnia Powódka Zofia Paragraf jest córką Stron. 

Dowód:           odpis zupełny aktu urodzenia małoletniego dziecka”

Dowody na wykazanie faktu ponoszenia kosztów usprawiedliwionych potrzeb dziecka 

Faktury imienne, rachunki imienne nie paragony 

Żądając alimentów na dziecko w określonej wysokości rodzic musi udowodnić, że ponosi takie wydatki, które łącznie składają się na żądaną kwotę alimentów na dziecko. W pozwie o alimenty należy udokumentować ponoszone przez Ciebie koszty, jakie składają się na alimenty w żądanej przez Ciebie wysokości – żądaniu pozwu. Tym samym do pozwu o rozwód należy przedłożyć dowody na wykazanie fakty miesięcznych wydatków na dziecko, jakie ponosi rodzic.

Czyli np. na wykazanie faktu ponoszenia kosztów na utrzymanie dziecka należy dołączyć do pozwu o alimenty faktury, rachunki imienne, z których będzie wynikać kwota ponoszonych wydatków. Na wykazanie faktu ponoszenia wydatków w danej wysokości należy przedłożyć dowody w postaci faktur imiennych, rachunków. Paragony nie są dobrym rozwiązaniem, bowiem paragony nie są dokumentami imiennymi, z których wynikałoby, że faktycznie została zakupiona rzecz, usługa na rzecz dziecka. 

Pamiętać należy, że jeżeli wydatki np. na wyżywienie dziecka odbiegają od standardowych, np. z uwagi na konieczność specjalistycznej diety, wówczas rodzic musi wykazać to – udowodnić poprzez przedłożenie zaświadczenia lekarskiego, od dietetyka, oraz faktur na ponoszenie np. wydatków związanych z produktami o specjalnym przeznaczeniu żywieniowym.

Jeżeli dziecko jest chore, leczy się przewlekle należy wykazać to – udowodnić przez przedłożenie faktur imiennych na leki, ponoszenie kosztów wizyt lekarskich, zaświadczenia lekarskie.

Na ponoszone okoliczności w zakresie ponoszonych wydatków na potrzeby dziecka – strona powodowa będzie również przesłuchiwana przed Sądem. Jest to dowód w postaci przesłuchania stron.

Na wykazanie faktu, że to rodzic, który występuje o alimenty zajmuje się dzieckiem, a drugi nie – można wnosić o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków czy dowodu z przesłuchania stron. 

Od Twojego odpowiedniego przygotowania już na tym etapie dużo zależy. Pamiętaj, że każda sprawa jest inna i to jakie dowody będę potrzebne do przeprowadzenia zależy od stanu faktycznego konkretnej sprawy.

Dowody na wykazanie możliwości zarobkowych i majątkowych Pozwanego rodzica 

Na wykazanie faktu możliwości zarobkowych i majątkowych pozwanego rodzica można przedłożyć przykładowo umowy o pracę takiego rodzica, rozliczenie PIT z ostatniego roku, jeśli rodzic takimi dokumentami dysponuje.

Co jeżeli nie znasz dochodów rodzica dziecka od którego domagasz się alimentów jakie wnioski dowodowe wówczas możesz złożyć?

Czasami rodzic nie zna możliwości majątkowych i zarobkowych drugiego rodzica dziecka, wie gdzie pracuje, ale faktycznego dochodu nie zna, albo podejrzewa ale nie jest pewny czy jest to na pewno rzeczywisty dochód. 

Prawo daje możliwości ażeby spróbować informacje takie uzyskać od Pozwanego rodzica. W pozwie o alimenty należy w takiej sytuacji zawnioskować ażeby Sąd zobowiązał Pozwanego rodzica do przedłożenia np.:

  • zaświadczenia o zarobkach od pracodawcy określającego wysokość dochodu Pozwanego z ostatnich 6 miesięcy, ze wskazaniem wynagrodzenia netto oraz brutto oraz z wszelkimi dodatkami do płacy premiami oraz świadczeniami;
  • rocznej deklaracji PIT za okres np. dwóch ostatnich lat
    – na wykazanie faktu istnienia możliwości zarobkowych Pozwanego i faktycznie uzyskiwanego przez niego dochodu.

Wówczas takie wnioski należy zawrzeć jeszcze przed uzasadnieniem pozwu o rozwód, technicznie w pierwszej części pozwu o rozwód, pod żądaniem zasądzenia alimentów. 

Pamiętać należy jednak, że każdy stan faktyczny danej sprawy wymagać może innych wniosków dowodowych.

VIII. Podpis strony na końcu pozwu o alimenty 

Pozew o alimenty należy własnoręcznie podpisać. W przypadku małoletniego dziecka, pozew podpisuje jego przedstawiciel ustawowy, czyli rodzic małoletniej powódki.

IX. Wymienienie załączników

Na końcu pozwu należy wymienić załączniki, które zostały wskazane w treści uzasadnienia pozwu o alimenty oraz które należy dołączyć do pozwu o alimenty. 

Pozew o alimenty należy przygotować i złożyć w biurze podawczym właściwego Sądu Rejonowego albo wysłać pocztą listem poleconym do właściwego Sądu Rejonowego- w dwóch egzemplarzach, tj. jeden egzemplarz pozwu o alimenty wraz z załącznikami dla sądu oraz drugi egzemplarz odpis pozwu o alimenty wraz z załącznikami dla strony przeciwnej. Sąd taki odpis pozwu o alimenty wraz z załącznikami będzie doręczał stronie pozwanej.

Podkreślę raz jeszcze, że dobrze skonstruowany pozew o alimenty to pozew dopasowany do danego stanu faktycznego konkretnej sprawy, gdyż każda sprawa jest inna i każdą sprawę należy ocenić i dobrać indywidualne rozwiązania.

W razie pytań służę Państwu pomocą, 

Adwokat Paulina Chebel